Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Фирмена банкова сметка – Какво трябва да знаете?

За откриването на всякакъв тип фирма една от най-важните стъпки е откриването на фирмена банкова сметка. При нея има някои особености, с които се отличава от банковата сметка на физическо лице.

Влизайки в клон на някоя банката, пред Вас ще бъдат представени различни типове сметки, които се предлагат на юридически лица. Имайте в предвид, че за чуждестранни граждани процеса за откриване на набирателна и разплащателна сметка е сложен. Често има откази, понякога минават 3-4  месеца, за да бъдат разгледани документите, също така има и повече разходи. Като например всички банки имат такса за разглеждане на документи за встъпване в отношения. Без значение дали ще Ви одобрят или не банката си задържа таксата.

Процеса за откриване на фирмена банкова сметка изисква специални познания, ние от T&G Consulting можем да Ви помогнем.

Представяме Ви кратка информация за типовете сметки:

Набирателна сметка

Набирателна сметка е специална фирмена банкова сметка, по която се внася определена сума пари в полза на една фирма и е задължително условие при учредяването на дружеството. Такава сметка може да открие всяко лице, управляващо и представляващо дружество в процес на учредяване. Обикновено сумата по тази сметка остава блокирана до регистрирането на съответната фирма или увеличения капитал. Този тип фирмена банкова сметка може да бъде открита както в лева, така и в друга валута, а най-често  необходимите документи за откриването са:

  • Попълнен формуляр за откриване на сметка;
  • Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката от името на корпоративния клиент, и печат на фирмата
  • Протокол за учредяване на дружеството/решение за увеличение на капитала на дружеството
  • Съответният учредителен акт, както и документ, от който е видно кои лица са избрани за управители/управителен орган на дружеството, ако не са посочени в протокола/учредителния акт

Държим да отбележим, че в зависимост от типа на бизнеса, който имате, банката може да изиска допълнителни документи за откриването на набирателна сметка.

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка за юридически лица служи най-вече за извършване на ежедневни банкови операции и плащания. Също така може и да се използва, за да следите извършените транзакции и наличности по сметката. С разплащателната фирмена банкова сметка се извършват  комунални плащания, да изплащат се заплати, комисионни, осигуровки. Този тип сметка може да се открие както в лева, така и в чуждестранна валута. Документите, необходими за откриването й са:

  • Искане за откриване на сметка;
  • Спесимен от подписите на лицата, които се разпореждат със средствата по сметката – попълва се на място в банков офис.
  • Съдебно решение за регистрация на дружеството;
  • Удостоверение за актуално състояние;
  • Номер по Булстат;
  • Дружествен договор.

Каква е разликата между разплащателна и набирателна сметка?

Разплащателната фирмена банкова сметка е типичната банкова сметка. От и към нея могат да бъдат правени банкови преводи. Към нея може да бъде вързана дебитна карта, да се използва онлайн банкиране. С откриването на набирателна сметка резултатът, който се цели е друг. Подсказва го и нейното име – набиране на средства. Тези средства са началният капитал на търговско дружество (фирма). Към момента на откриване на сметката фирмата все още не е учредена и не може да се разпорежда с тези средства.

Специални сметки

Третият вид фирмена банкова сметка е специалната сметка или т.н. Ескроу сметка. Тези смети се откриват в случаите когато е необходимо извършване на разплащане по сделки (например сделка с недвижим имот, придобиване на акции, дълготрайни материални активи). В този случай се сключва тристранно споразумение между Банката, получателя на средствата и трето лице – наредител. Средствата по сметката се използват едва когато условията по споразумението са изпълнени. Този тип сметки могат да бъдат както в левове, така и в чуждестранна валута. Тя е предназначена единствено за извършване на плащане свързани със съответно споразумение, като именно затова тя е с блокирана разходна част.

Ние в Т&G Consulting сме готови да Ви окажем съдействие и да Ви консултираме по въпросите свързани с учредяване на фирма и откриване на фирмена банкова сметка. Разчитаме на дългогодишен опит и непрестанно проучване на най-новите изисквания – свържете се с нас.

1 мнение за “Фирмена банкова сметка – Какво трябва да знаете?”

Вашият коментар