Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Счетоводство на строителна фирма

Счетоводство на строителна фирма - какво е нужно да знаем при осчетоводяването? Договори; Приходи и разходи | T&G ConsultingЖелаете да притежавате строителна фирма? За да бъде подобен бизнес успешен има редица фактори като основата е добър бизнес план и счетоводител или счетоводна кантора запознат с този тип бизнес. Счетоводство на строителна фирма – това е обширна тема имаща огромно разнообразие от специфики. В нашата кратка статия ще обхванем само някои от тях.

Видове договори, важни за счетоводството на строителна фирма

Има създадени Международен счетоводен стандарт (МСС) 11 Договори за строителство  и  Национален счетоводен стандарт СС № 11 – Договори за строителство. Там се описват различните видове договори от счетоводна гледна точка. Изключително важно при водене на счетоводство на строителна фирма Вие или Вашия счетоводител да е добре запознат с тях:

Договори за строителство според МСС 11:
 • Договор за строителство – договор, в който е конкретно договорено изграждането на актив или на съвкупност от активи. Тези активи са в тясна взаимна връзка или взаимна зависимост по отношение на тяхното проектиране, технология и функция или тяхната крайна цел или предназначение
 • Договор на база твърда цена – договор за строителство, при който изпълнителят се съгласява на твърда договорна цена или твърда единична цена на готов продукт. В някои случаи цената е обвързана с клаузи за повишаване на разходите.
 • Договор на база „разходи плюс“ – договор за строителство, при който на изпълнителя се възстановяват допустимите или определените по друг начин разходи плюс процент към тези разходи или твърдо възнаграждение.
Договори за строителство Според СС 11:
 • Договор за строителство – договор за създаване (построяване) на актив или на съвкупност от активи, които представляват един обект. Дейностите, свързани с такива договори, са: строителство на сгради, пътища, мостове, язовири, тунели, кораби и друго сложно оборудване и съоръжения; разрушаване или възстановяване на активи и рекултивиране на околната среда след унищожаването на активи и други.
 • Договор на базата на „твърда цена“ – договор за строителство, при който (изпълнителят) се съгласява на твърда договорна цена или на твърда единична цена на готовия строителен продукт. Този тип договор може да съдържа клауза за нейното предоговаряне в случаи, когато се очаква повишаване на разходите.
 • Договор на базата на „разходи плюс“ – договор за строителство, при който на предприемача (изпълнителя) се възстановяват допустимите или определени по друг начин разходи плюс процент върху тези разходи или твърдо възнаграждение.
 • Дял на завършено строителство – метод за признаване на приходи и разходи чрез отнасянето им към етап на завършване на договора.

Приходи и разходи при счетоводство на строителна фирма

След като сме изяснили към какъв тип договор или комбинация от договори принадлежи дадената сделка, идва следващият важен момент. Как счетоводно да се отчетат договорите,  как да се разпределят приходите и разходите по конкретен договор и въобще в кои период се извършва осчетоводяването? При счетоводство на строителна фирма най-често един договор попада в различни счетоводно – отчетни периоди . Причината за това е, че  между датата, на която се сключва договора и датата на приключване на дейността минава повече от година.

В международната практика най-често се използват са договор на база твърда цена и договор на база „разходи плюс”.

 

При договор на база твърда цена е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия, за да може резултатът от договора да бъде определен надеждно.
 • Общите приходи по договора могат да бъдат надеждно оценени;
 • Има вероятност предприятието да получи икономическите изгоди, свързани с договора;
 • Разходите по договора за неговото изпълнение и етапът на завършеност могат да бъдат надеждно оценени към края на отчетния период;
 • Разходите, отнасящи се към договора, могат да бъдат ясно определени и надеждно оценени. По такъв начин че действителните разходи, направени по договора, да могат да бъдат сравнени с предишни приблизителни оценки.
При договор на сключен на база „разходи плюс” е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия, за да може резултатът от договора да бъде определен надеждно.
 • Има вероятност предприятието да получи икономическите изгоди, свързани с договора;
 • Разходите, отнасящи се към договора, независимо дали са изрично възстановими или не, могат да бъдат ясно определени и надеждно оценени.

Етапът на завършеност на даден договор може да бъде определен по много начини така. От тази гледна точка при счетоводство на строителна фирма има известна доза свобода.

Съгласно Националните и международните стандарти, когато резултатите от даден договор не могат да бъдат надеждно оценени приходите следва да бъдат признати само до степента на направените разходи по договора. Също така, когато има вероятност общата сума на разходите по договора да превишава общата сума на приходите по договора. В този случай очакваните загуби трябва да бъдат признати като разход.

Екипът на T&G Consulting е на разположение за Вас и Вашият бизнес. При нужда от счетоводство на строителна фирма Ние сме правилният избор. Свържете се с  T&G Consulting

Вашият коментар