Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Счетоводство на криптовалути – Нялколко важни момента

Счетоводство на Криптовалути - Кратка информация - Първоначална оценка и последваща оценка; Отсрочени данъци | T&G Consulting; СчетоводствоПрез последните няколко години криптовалутите навлязоха сериозно в бизнес средите. Използват, както за начин за разплащане, така и за инвестиции. Ние в T&G Consulting имаме клиенти, които активно използват криптовалутите като разменна монета .  Някой наричат криптовалутите  валутата на бъдещето, ако това е така, ние твърдим, че бъдещето е вече тук. Като всяко друго средство за разплащане, този вид пари трябва да се осчетоводяват. В следващите редове ще Ви дадем малко повече информация на тема счетоводство на криптовалути.

Нека първо си припомним какво точно прествавляват криптовалутите. Криптовалутата е вид дигитална (цифрова) валута, при която се използва криптиране на информацията с оглед нейното опазване и сигурност. Всяка криптовалута притежава своя платежна система, при която сделките по покупко-продажба на криптовалутата се записват в глобален дигитален регистър на транзакции наречен „блокова верига” (block chain). Сред най-познатите криптовалути са Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, IOTA, NEM, Dash и много други. За счетоводстео на криптовалути може да се говори много, но ние ще се опитаме накратко да Ви представим няколко важни момента.

Преди да се впуснем в темата „счетоводство на криптовалути“ нека отговорим на един от често задаваните въпроси – Криптовалутата актив ли е? Веднага Ви отговаряме – Да, криптовалутата е актив по смисъла на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС/МСФО (от 2010 г.) пар. 4.4 и пар. 4.44. Защо ли – защото компания/фирма може да закупи, произведе („добие”) или получи по друг начин криптовалута и може да я контролира. Може да решава кога да я продаде или да я използва като средство за размяна.
Преди да продължим държим да уточним следното: криптовалутата все още не е официално призната като законно средство за размяна! Затова криптовалутата е по-правилно да се третира като финансов актив, който е различен от парични средства, като се прилагат изискванията на МСФО 9/СС 32 Финансови инструменти.

Сега нека пристъпим към същинската тема на статията, а именно „Счетоводство на криптовалути“.

 Първоначална оценка:

Цена на придобиване / СС 32 –При осчетоводяване на криптовалути цената на придобиване представлява покупната стойност плюс преките разходи по сделката като за пример може да дадем таксите по транзакцията.

Справедлива стойност  / МСФО 9:  Тази стойност се равнява на цената на сделката (изключение са случаите,когато има доказателство, че е различна). Тук не се прибавят преките разходи по сделката (изключение има, когато активът се оценява впоследствие по справедлива стойност през печалбата или загубата).

Последваща оценка  – тя се определя на база категорията, към която е отнесен финансовият актив.
Според СС 32 са възможни следните категории:

  • финансови активи с цел търгуване– в случаите, при които криптовалутата се използва като средство за размяна и със спекулативна цел. При осчетоводяване на криптовалути при тази категория се отчитат преоценките като текущ приход или разход.
  • финансови активи на разположение за продажба– тук криптовалутите се притежават с цел увеличение на стойността им. Осчетоводяването на криптовалити става с отчитане на преоценките по избор, като текущ приход или разход, или в преоценъчен резерв.
    Имайте предввид, че този резерв може да бъде и отрицателна величина. Той се отписва и отчита като текущ приход или разход при отписването на криптовалутата.

Отсрочени данъци

При нефинансовите предприятия приходите и разходите от преоценка, отчетени по сметки Приходи/Разходи от последващи оценки на финансови инструменти, формират данъчна временна разлика по реда на чл. 34, ал. 1 с обратно проявление по чл. 35, ал. 1 от ЗКПО. Счетоводно се отчитат отсрочени данъци.

При продажба за осчетоводяването на криптовалути съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗКПО се съставя обратната счетоводна статия на последната.

  • когато справедливата стойност е по-ниска от балансовата стойност на криптовалутата, се отчита счетоводно разход от преоценка и отделно се признава актив по отсрочени данъци само ако се очаква облагаема печалба в периода на обратното проявление на временната разлика.
  • при отчитане на преоценките в преоценъчен резерв не възниква данъчна временна разлика за нефинансовите предприятия. Когато криптовалутата бъде продадена, резервът се отписва счетоводно на текущ приход или разход и той се признава и за данъчни цели в същия период.

Този начин на осчетоводяването на криптовалути съответства и на данъчното третиране на сделките с криптовалута – като финансов актив.

Скоро, когато криптовалутата придобие силата на общоприета валута за размяна, тогава ще бъде третирана като парични средства и ще трябва да бъде отчитана по реда на МСС 21/СС 21 Ефекти от промените в обменните/валутните курсове.

При нас може да получите счетоводни съвети и разяснения относно света на криптовалутите. В тази връзка, екипът на Т&G Consulting споделяме опита си с Вас. За консултации и съдействие относно счетоводство на криптовалути се свържете с T&G Consulting.