Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Продажба на фирма – Как да продадете или закупите фирма?

Продажба на фирма - Какво е необходимо да знаем? | T&G Consulting | Важни моменти при покупка или продажба на фирма| Продажба на ЕООД и ООД; Счетоводство

Понятието продажба на фирма означава прехвърляне на целия бизнес от едно лице на друго. Продажбата на фирма се постигана чрез прехвърляне на различни елементи от фирмата. Има два варианта за продажба на фирма:

• Продажба на капитала на фирмата;

• Прехвърляне на търговско предприятие.

Продажба на фирма чрез продажба на капитала и

Под продажба на фирма като ЕООД или ООД се има предвид прехвърляне на дяловете от капитала на трето лице. Капиталът на една фирмата е разделен на дялове, които могат да се прехвърлят. При прехвърляне на всички дялове на някого, той става новият собственик и се сключва сделката за продажба на фирмата. Когато само част от дяловете в капитала се прехвърлят се получава следното – фирмата няма едноличен собственик на капитала, а съдружници. Ако до момента тя е била ЕООД, след продажбата вече ще бъде ООД.

Продажба на ЕООД чрез продажба на капитала не е особено сложно като процедура. Сключва се договор за продажба на дялове, който се заверява нотариално,  между стария и новия собственик. Важно изискване е фирмата да няма задължения, свързани с трудово правни отношения. Преди самата продажба на фирма, старият собственик декларира това с декларации по образец в Агенция по вписванията. Наред с договора за покупко-продажба и декларациите, се изготвят и други документи:

  • Протокол с решение за прехвърляне на капитала на фирмата;
  • Договор за покупко-продажба на дружествени дялове;
  • Декларации по образец за липса на трудови и осигурителни задължения;
  • Протокол от новия собственик на фирмата;
  • Нов учредителен акт на фирмата, в който се отразяват промените в собствеността върху капитала;
  • Декларация образец за истинност на обстоятелствата.

Когато става въпрос за продажба на фирма, има още един важен момент. С промяната на собственика, управителят не се сменя автоматично. Решение за освобождаване на стария и назначаване на нов управител трябва да бъде взето от стария или новия собственик на фирмата. След смяна на управителя се извършва допълнителна нотариална заверка.

Продажба на фирма чрез прехвърляне на търговско предприятие

Продажбата на фирма чрез прехвърляне на търговско предприятие има някои специфики. В този случай имуществото на фирмата, в това число нейните права и задължения, биват прехвърлени на друго лице/ фирма. Под търговско предприятие се разбира съвкупността от правата и задълженията на фирмата, право на собственост, договорни права, парични задължения и други.

При този вариант процедурата на продажба на фирма е по-сложна от продажбата на капитала на фирма. Това е така, защото законът поставя гаранции за кредиторите на фирмата. Необходимостта от тези граници произлиза, защото фирмата, на която се прехвърля предприятието има свое собствено предприятие. В него има съвкупност права и задължения. Когато задълженията са повече, това е в ущърб на кредиторите на старата фирма. Тук има важно едно условие при продажба на фирма. Фирмата, получаваща предприятие, да го управлява отделно от своето собствено предприятие за период от 6 месеца. Прехвърлянето се извършва със сключване на договор за покупко-продажба, който се заверява нотариално.

Кой вариант на продажба да изберете?

Когато говорим за продажба на фирми в България, най-често срещана е продажбата на капитал. Главната причина за това е, че тази процедура е по-бърза и лесна и се осъществява с едно вписване в търговския регистър. При прехвърлянето на фирма чрез продажбата на капитала се прави обикновена промяна. Нейното вписване в Търговския регистър отнема около 5 работни дни. Това е и по-евтино от гледна точка на държавните и нотариални такси. Разбира се, има и недостатък при продажбата на фирма чрез продаване на капитала. Това е фактът, че старата фирма при този вариант продължава да съществува. Това означава, че на практика ще имате две отделни фирми. За разлика от това, при продажба на фирма чрез прехвърляне на търговското предприятие всичко се концентрира в една единствена фирма.

При прехвърлянето на търговско предприятие са необходими много повече документи. Процесът на продаване на фирмата е и доста по-дълг. В случаите, когато фирмата е собственик на недвижими имоти, сделката трябва да бъде вписана и в имотния регистър.

Такси при продажба на фирма

При продажбата на фирма държавната такса за вписване на промяната е 15 лв. за подаване на документите с електронен подпис и 30 лв. при подаване на документи на място. Дължат се и нотариални такси за заверка,който е трудно да бъдат определени предварително. Те зависят от цената на дяловете, страните по сделката и необходимостта от заверка на протокол-решение на общото събрание. Средно за нотариус  се подготвят между 40 и 160 лева.

Ние в Т&G Consulting ще Ви окажем необходимото съдействие при продажба на фирма. Свържете се с  T&G Consulting