Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Налични, безналични (безкасови) плащания – какво представляват?

Днес са познати много различни форми на плащания, но в основата си, те могат да бъдат обединени в две категории – налични и безналични. В следващите редове ще Ви представим част от формите на плащания познати и използвани най-често.

На кратко наличните плащания са плащанията в брой – т.е. с налични пари.

Безналичните плащания или казано с други думи- безкасовите плащания, са прехвърляне на парични средства от сметката на платеца по сметката на получателя. Извършават се чрез участието на банката като посредник, въз основа на т.нар. платежно нареждане от страна на титуляра. Безкасовите плащания намират приложение в най-различни сфери на живота и бизнеса. Има много различни методи за извършване на безкасов превод и форми на плащане по тази линия.

Тази форма на плащане между фирмите има редица предимства:

 • По-евтини от плащанията в брой;
 • Предоставят по-голяма сигурност;
 • По-бързи са;
 • Дават възможност на платеца да ползва кредит от банка по-лесно;
 • Ограничават количеството пари в брой в обръщение, което от своя страна ограничава инфлацията;

Видове безналични плащания

 • Директен трансфер
 • Акредитив
 • Незабавно инкасо
 • Банкови гаранции
 • Чек

 Директен трансфер – кредитен превод

В практиката кредитния превод е една от най-често прилаганите форми на безналични плащания. Най-често се използва в случаите, когато платецът има добро финансово състояние и готовност да изпълнява редовно своите платежни задължения.

Директният трансфер е особено подходящ при плащания към бюджета, държавно обществено осигуряване, осигурителни организации, както и за прехвърляне на суми от едни сметки по други.

При този тип плащания инициативата за плащане е у платеца. Той нарежда на обслужващата го банка да извърши съответното плащане в полза на доставчика. С други думи  банката задължава стойността му и прехвърля сумата, посочена в нареждането по сметка на получателя.

Акредитив

При този вид плащания наредителят възлага на банка да открие акредитив в полза на получателя. Акредитивът е задължение на издаващата банка да плати на износителя от името на вносителя при редовно предявяване на документите, посочени в акредитива. Счита се за една от най-сигурните форми на плащания в международната търговия при внос и износ на стокои.

Незабавно инкасо

На кратко незабавното инкасо е форма на плащания, която се извършва по инициатива на доставчика, респективно получател на плащането или бенефициента. Тук банката е упълномощена от платеца да извърши плащане от сметката му на трето лице, което трябва да представи платежно искане. При това плащане също съществува споразумение между платеца и третото лице, като се дава съгласието на платеца да се изтеглят парите от сметката му.

Банкови гаранции

Банковата гаранция е поет от банката-издател неотменяем ангажимент да заплати определена сума в полза на бенефициента по гаранцията, при неизпълнение на поет ангажимент от страна на наредителя по гаранцията и при спазване на посочените в гаранцията условия.

Чек

Това e тип плащания, характерни с това, че чековете се пишат на одобрени от БНБ форми и се изисква платецът да има чекова книжка. Издадените чекове не могат да бъдат за по-голяма сума от остатъка по сметката на платеца. Чекът се представя за осребряване, като това може да се извърши във всяка една банка, а не само в тази, издала чековата книжка.

Електронни системи за плащане (PayPal, TransferWise, PaySera, Western Union, Skrill и т.н)

Съществуват две основни области на приложение на системи за електронно заплащане – това са обмен на данни (заявки, сметки и др.) и електронни преводи на парични средства, които се осъществяват между банки. Електронните разплащания се осъществяват чрез електронни платежни средства, като се използват следните три типа електронни платежни средства:

 • I тип – комбинация от обикновени и електронни плащания. Тук плащането се осъществява по традиционния начин, а потвърждението за титуляра се изпраща по електронна поща.
 • II тип – Тук участват предаване номера на кредитните карти по електронен път и използване на така наречените смарт. Карти, които могат да съхраняват и да предават цялата информация за своя собственик. В този случай целият процес става по електронен път.
 • III тип – включва различни видове цифрови наличности и електронни пари. Разликата между първите два типа и третия e в това, че в последния случай действително се превеждат пари, а не само информация.

 

Всяка от изброените форми на плащания в бизнеса имат своите специфики при осчетоводяване. Ние в T&G Consulting разчитаме на опита и знанията си в областта и сме готови да Ви окажем нужното съдействие – свържете се с  T&G Consulting.