Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Какво представлява VIES?

VIES или Value Added Tax Information Exchange System е електронна информационна система за ДДС между ЕС и държавите членки в нея. Счетоводство

Вече Ви разказахме подробно за ДДС – кой го плаща, как се възстановява и как се случва самата регистрация по ЗДДС. В днешната статия ще Ви разясним същността на т.нар. ВИЕС (VIES) и ще Ви дадем някои подробности, отнасящи се до него.

Същност на VIES:

ВИЕС или Value Added Tax Information Exchange System е електронна информационна система за ДДС между ЕС и държавите членки в нея. Тази система служи за контрол на вътреобщностните доставки на стоки, но се и занимава с международни сделки. По същество това е електронна база от данни, която обработва и съхранява информацията от ВИЕС декларациите на търговците, осъществяващи сделки в рамките на Общността. Тази информация се обменя на регулярни интервали между държавите членки на ЕС.

Целта на системата ВИЕС е да се сравнява и уединява разликата в процентите на ДДС между различни държави. Страни като Испания, например, налагат различен процент ДДС от държави като България. Когато се изпълнява подобна международна сделка, се налага сравняване стойностите и спазване правилното им осчетоводяване от двете страни.
Най-важната задача на VIES е да подсигури спазването на принципът „държава на местоназначението“ при облагането с ДДС на вътреобщностните доставки. Според него облагането с данъка следва потреблението на стоките и услугите и се извършва в държавата членка, където се доставят.

ВИЕС декларация се попълва, ако:

  • Извършвате сделки с доставка на стоки/услуги към търговец, регистриран по ЗДДС в друга държава членка, вкл. и при трансфер на Ваши собствени стоки – при тези случаи мястото на изпълнение на посредническата услуга е там, където получателят е установил своята независима икономическа дейност /чл.21, ал.2 от ЗДДС/;
  • При посредничество в операция с три страни между търговци, регистрирани по ЗДДС в други държави членки;

Кога и как се подава VIES декларация:

VIES-декларацията се подава до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася. Относно подаването – то може да се осъществи на сайта на НАП – Подаване на VIES декларация

VIES системата дава възможност да се проверява валидността на данъчните идентификационни номера по ДДС на участниците в търговската сделка при вътреобщностната търговия, да се обобщават и сверяват стойностите на доставките от България към другите държави – членки на ЕС, и обратното – от тях към България. Информация за данъчните идентификационни номера на европейските фирми, известни с абревиатурата VIN (от VAT Identification Number), може да бъде получена от сайта на НАП или на сайта на ЕС

Ние в T&G Consulting имаме богат опит в сферата и с радост бихме Ви оказали нужното съдействие! Вашият бизнес е важен за нас! Заедно ще успеем!

Вашият коментар