Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Заличаване на ЕТ – как става?

Каква е процедурата за заличаване на ЕТ?; Мога ли да продам ЕТ?; Наследих ЕТ какво да правя, как да го продам или залича? - T&G Consulting; Счетоводство

В повечето случаи заличаването на ЕТ(едноличен търговец) се иска от наследниците на починал едноличен търговец. Ако никой от тях не иска да поеме бизнеса на Едноличен Търговец след смъртта му, името на ЕТ трябва да бъде заличено от търговския регистър. Друга причина да се предложи заличаване на ЕТ е назначаването на едноличния търговец за държавен служител. Едноличният търговец може също да избере да спре дейността си по финансови причини или пенсиониране и да кандидатства за премахване от търговския регистър. Поради факта, че ЕТ е непредпочитана форма, заради големия риск, много хора избират да прекратят бизнеса си като еднолични търговци и да регистрират ЕООД или ООД, в зависимост от нуждите си.

Заличаване на ЕТ, подобно на закриването на дружество, е многоетапна процедура. Единственият начин ФЛ да се отърве от качеството на търговеца е заличаване на ЕТ. Това е така, защото няма начин бизнесът на Едноличен Търговец да бъде прехвърлен на някой друг. Тъй като обаче прехвърлянето се извършва по чл. 15 от ТЗ  , който контролира сделката като прехвърляне на предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, прехвърлителят не се освобождава от качеството търговец. Или казано с други думи, физическото лице продължава да е търговец и неговата фирма като ЕТ продължава да съществува.

Накратко, прехвърлянето на Едноличен Търговец означава, че правоприемникът получава бизнеса на тази фирма – лицензи, разрешителни, договори и т.н. Прехвърлителят обаче продължава да съществува в правната действителност като едноличен търговец.

Казваме Ви всичко това, тъй като при нас нерядко постъпват запитвания от клиенти, които искат да се отърват от фирмите си като ЕТ, прехвърляйки ги на друго лице. Но както изяснихме, това е невъзможно. За осъществяването на тази цел е нужно да се премине към заличаване на ЕТ.

Процедура по заличаване на ET

За разлика от процедурата при капиталовите предприятия, тук не е необходимо да се вземат решения на ръководни органи при заличаване на ЕТ, тъй като няма такива. При заличаване на ET не се провежда процедура по ликвидация!

Едноличният търговец подава до НОИ лично или чрез пълномощник заявление-декларация по образец за издаване на удостоверение за предаване на разплащателните ведомости. Това, както и други трудови документи като трудови договори, заповеди за назначаване, преназначаване и прекратяване на трудови договори, допълнителни споразумения и заявления за неплатен отпуск за повече от един месец, трябва да се подават в НОИ, ако ЕТ е бил активен и е имал служители.

От януари 2018 г. вече НЕ се изисква уведомяване на НАП преди заличаване на ЕТ. С оглед на това, НЕ е необходимо удостоверение по чл. 77 от ДОПК за вписване на заличаването в Търговския регистър.
Ако ЕТ е регистрирано по ДДС, НАП служебно ще отмени регистрацията, ако физическото лице – ЕТ почине. При това обстоятелство е без значение дали ЕТ е заличен от търговския регистър.
При заличаване на ЕТ поради каквато и да е друга причина, в 14-дневен срок от заличаване на ЕТ от търговския регистър трябва да се подаде заявление за дерегистрация по ДДС.

Необходими документи за вписване на заличаване на ЕТ в Търговския регистър:

  1. Заявление А1 по образец;
  2. Решение на едноличния търговец;
  3. Удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, издадено от НОИ;
  4. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  5. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ;
  6. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник;
  7. Документ за платена държавна такса.

* В случай, че заличаването се иска от наследниците на починалия едноличен търговец, към документите се прилагат смъртен акт и удостоверение за наследници.

T&G Consulting предлага услугата заличаване на ЕТ. Ако искате бързо и безпроблемно да заличите Вашата фирма, свържете се с нас за консултация още днес!

Вашият коментар