Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Закриване на фирма

Закриване на фирма - Какви стъпки трябва да предприемем? Каква е процедурата и необходимите документи при закриване на фирма ? T&G Consulting; Счетоводство

Често Ви даваме информация относно стартиране на бизнес, но сега е ред да Ви кажем какво следва, ако този бизнес се окаже неуспешен, а именно закриване на фирма.

Една от най-често срещаните процедури, когато бизнесът не е потръгнал или са налице противоречия между съдружниците, е свързана с прекратяване на търговската дейност и ликвидация на дружеството.

Често до ликвидация на фирма се стига и ако компанията не извършва търговска дейност или съдружниците (едноличният собственик на капитала) не желаят продължаване на търговска дейност поради финансови или организационни фактори. В тази статия ще Ви изясним процедурата по прекратяване и ликвидация на фирма или т.нар. „закриване на фирма”.

Преди да продължим нататък, искаме да направим важно уточнение. Прекратяването на дейността на ЕООД или ООД не е равнозначно на закриване на фирма. Всяко търговско дружество може да преустанови дейност, но да продължи да съществува като юридическо лице. Това е т.нар. „замразяване на дейността“. В този случай, фирмата остава регистрирана в търговския регистър. Макар и да не извършва дейност, фирмата ще трябва да изготвя и подава различни данъчни и счетоводни документи.

За да бъде заличено от търговския регистър едно ЕООД или ООД трябва да се проведе процедура по ликвидация. За разлика от регистрацията на нова фирма, която е бърза, сравнително опростена и евтина, ликвидацията на ЕООД и ООД е дълъг, по-скъп и сложен процес.

При закриване на фирма се преминава през няколко етапа, които отнемат не по-малко от 8 месеца.

Първа стъпка: Уведомяване на НАП

След като бъде взето решение за закриване на фирма, първата стъпка е да уведомите териториалната дирекция на НАП по седалището на търговеца уведомление по чл. 77 от ДОПК.

НАП издава удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.

Задължително тук е удостоверението по чл. 77 от ДОПК да се приложи към заявлението за вписване на ликвидацията в Търговския регистър.

Следва да се има предвид, че след уведомяването за предстоящото закриване на фирма НАП извършва проверка на дружеството. В тази връзка могат да бъдат изискани различни счетоводни документи и обяснения. Това се случва особено, ако фирмата е извършвала дейност и има регистрация по ДДС. Ако от данъчно-осигурителната сметка на фирмата, от търговската и счетоводната й документация или от други налични данни може да се направи извод, че тя дължи данъци или задължителни осигурителни вноски, публичният изпълнител може да наложи обезпечителни мерки върху имуществото и.

Втора стъпка: Вписване на ликвидацията на ЕООД и ООД в търговския регистър

След издаване на удостоверението по чл. 77 от ДОПК, документите за обявяване на закриване на фирма се подават в търговския регистър.

Необходимите документи са:

 • Заявление Б6;
 • Протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД, респ. на едноличния собственик на капитала на ЕООД, за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, назначаване на ликвидатор и определяне на срок, в който ликвидацията да бъде извършена;
 • Покани до съдружниците в ООД за провеждане на Общото събрание;
 • Нотариално заверен образец от подписа на ликвидатора;
 • Удостоверение по чл. 77 от ДОПК;
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър от ликвидатора;
 • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 • Документ за платена държавна такса.

В повечето случаи за ликвидатор обикновено се назначава управителят. Може също ликвидатор да бъде някой от съдружниците или трето лице.

Срокът на закриване на фирма не може да бъде по-кратък от 6 месеца. Този срок тече от датата на обявяване на поканата до кредиторите в търговския регистър, а не от вписване на ликвидацията. При необходимост определеният срок може да се продължи.

Трета стъпка : Дерегистрация по ДДС

Фирмите не е необходимо задължително да влязат в процедура по дерегистрация по ДДС при ликвидация. Законът им дава право на избор – да се дерегистрират или да запазят регистрацията си по ДДС до датата на заличаването им в търговския регистър.

Заличаване на ЕООД и ООД от търговския регистър

След изтичане на срока на ликвидацията, удовлетворяването на кредиторите и разпределението на останалото имущество на дружеството между съдружниците, фирмата може да бъде заличена от търговския регистър.

Необходимите документи за закриване на фирма в търговския регистър са:
 • Заявление А4;
 • Удостоверение по чл. 77 от ДОПК от НАП;
 • Удостоверение по чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. от НОИ;
 • Протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД, респ. на едноличния собственик на капитала на ЕООД, за приемане на заключителния баланс, пояснителния доклад към баланса и отчета на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатора от отговорност, за разпределение на останалото след ликвидацията имущество на дружеството и т.н.;
 • Покани до съдружниците в ООД за провеждане на Общото събрание;
 • Декларация по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон на ликвидатора;
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 • Документ за платена държавна такса.

В 30-дневен срок от датата на закриване на фирма в търговския регистър, в НАП се подава Данъчна декларация по чл. 162, ал. 1 от ЗКПО за последния данъчен период. Последният данъчен период на фирма, прекратена с ликвидация, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването.

Когато датата на заличаването е преди изтичането на срока за подаване на годишната данъчна декларация за предходната година и същата не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване. Дължимият корпоративен данък за последния данъчен период се внася в срока за декларирането му

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, съдействие или консултация във връзка със закриване на фирма и провеждане на ликвидация на ЕООД и ООД, T&G Consulting е тук за Вас.