Регистрация ЕООД; ООД; ЕТЗа започването на всеки бизнес, без значение от вида му, е необходима от регистрация на фирма. Това е може би един от най-важните избори, който следва да направите при основаването на бизнеса си и за който се изисква известна доза познание.

Най-популярните правни форми при регистрация на фирма са ЕТ, ЕООД и ООД. Ето на кратко какво трябва да знаете за тях, за да можете да изберете най-подходящата правна форма за Вашия бизнес.

Регистрация на фирма – ЕТ?

При извършване на самостоятелна търговска дейност, изборът е между ЕТ и ЕООД. Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко трудоспособно физическо лице с местожителство в страната (чл. 56 от Търговския закон). Тук е важно да знаете, че според чл. 58 от Търговския закон едно физическо лице има право да регистрира само една фирма като едноличен търговец. При ЕТ собственика  носи материална отговорност за осъществяваната дейност с цялото си имущество.

Ние не препоръчваме този вид търговско дружество при регистрация на фирма.

ЕООД:

Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е търговско дружество, при което собственикът на капитала носи материална отговорност до размера на капитала на дружеството. Това означава, че при регистрация на фирма ЕООД, от правна гледна точка кредиторите не могат да посегнат на личното имущество на собственика, а само на собствеността на дружеството. Минималният капитал е 2 лв., а дяловете не могат да бъдат по-малки от 1 лев. При ЕООД едноличният собственик на фирмата управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен от него управител.

ООД:

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е търговско дружество, най-често срещано сред инвеститорите, заради минималните капиталови изисквания и простотата на своята управленска структура. За разлика от ЕООД, за регистрацията на фирма ООД са нужни двама или повече съдружници. Минималният капитал отново е 2лв, всеки един от съдружниците притежава определен брой дялове, който не могат да бъдат по-малки от 1лв.

Данъци:

Едноличните търговци (ЕТ) се облагат с патентен данък в случай, че извършват дейности и услуги, изброени в Закона за местните данъци и такси. Такива са например ресторантьорските услуги, дърводелските услуги, шивашките услуги, бръснарските и фризьорските услуги, авторемонтните и автобояджийските услуги и други. Ако не извършват патентна дейност, едноличните търговци (ЕТ) се облагат с данък върху печалбата, който е в размер на 15%.

За разлика от ЕТ, при регистрация на фирма от вида ЕООД и ООД, търговците не се облагат с патентен данък. Размерът на данъка върху печалбата за тях е 10%. При тях, обаче, е налице и данък дивидент е размер от 5%. Той е дължим след взето решение от собственика/собствениците на капитала за разпределяне на печалбата под формата на дивиденти.

 Осигуровки:

Едноличният търговец се осигурява като самоосигуряващо се лице. На края на всяка календарна година ЕТ изравнява и довнася осигуровки на база брутна печалба.

Собственикът на ЕООД /съдружниците в ООД, се осигуряват по различен начин. Това става по едно от следните основания – като самоосигуряващи се лица или като лица, работещи на договор за управление. Тук не се  изравняват и не се довнасят осигуровки.

Това е съвсем бегло описание за някои от различните форми при регистрация на фирма и далече не е пълностна и изчерпателна информация. Всяка отделна форма на търговско дружество има своите специфики, предимства и недостатъци.

В случай, че имате някакви конкретни въпроси и запитвания или сте решили да поверите задачата по регистрация на фирмата си и нейното обслужване на специалисти с дългогодишен опит в сферата, не се колебайте: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. В наше лице ще откриете надежден партньор в бизнеса си.