Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Дерегистрация по ЗДДС

Дерегистрация по ЗДДС - Какви са стъпките за дерегистрация по ЗДДС? Какво е необходимо и колко време отнема процедурата? | T&G Consulting; Счетоводство

Вече Ви говорихме за регистрация по ЗДДС и сега идва ред да разясним и въпроса свързан с дерегистрация по ЗДДС. В тази публикация ще се постараем да Ви обясним какво представлява дерегистация по ЗДДС, кога и как се прави.

Какво е дерегистрация по ЗДДС?

Дерегистрацията е процедура по Закона за ДДС, противоположна на регистрацията по ЗДДС. Когато дадена фирма се дерегистрира, за нея отпада задължението да начислява ДДС, както и правото да ползва данъчен кредит.

Кога е задължителна дерегистрация по ЗДДС?

При определени обстоятелства за фирмите като възниква задължение да се дерегистрират. Дерегистрация по ЗДДС е задължителна, когато:

 • Фирмата е ЕТ и бъде заличена от Търговския регистър; (освен когато, фирмата подлежи на задължителна регистрация или се е регистрирала по свой извор. В този случай може и да се дерегистрира по желание. Това трябва да стане не по-рано от 24 месеца от началото на календарната година, следваща годината на регистрирането)
 • При фирма, която не е търговец – сдружение, фондация, неперсонифицирано лица (адвокатски дружества или осигурителни каси) и тя бъдат прекратена (с или без ликвидация) – например ЕООД, обявено в несъстоятелност и заличено или заличено след ликвидация;
 • В случаите, когато е налице регистрация по ДДС като лице, което не е установено у нас и което извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, които се извършват по електронен път, с получатели – лица, които са установени у нас – например лице без седалище в България, но поддържащо Интернет страница, предоставяща информация за пътувания до лица, които са установени в нашата страна.

Във всички останали случаи дерегистрация по ЗДДС не е задължителна и е по преценка на фирмата. Такива са например:

 • Оборотът на фирмата от облагаеми доставки за последните 12 месеца преди настоящия месец намалее под 50 000 лв.;
 • При отпадане на някое от основанията за задължителна регистрация;
 • Фирмата е регистрирана по ЗДДС, защото е придобила стоки и услуги от друго вече регистрирано лице в резултат на преобразуване или наследяване. Тук дереситация по ЗДДС може да се направи, ако отпадне основанието за задължителна регистрация.

Процедура

Ако фирма желае или е задължена да извършки дерегистрация по ЗДДС, е нужно да се подаде заявление в териториална дирекция на НАП. Към заявлението следва да бъдат представени и следните документи:

 • Справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия;
 • Справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;
 • Справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;
 • Удостоверението за регистрация;
 • Протокол-опис за начисляване на ДДС по образец.

Срокът за дерегистрация по ЗДДС е 14 дни от настъпване на основанието за задължителна дерегистрация. В случаите, когато прекратяването на регистрацията е по желание, същата може да се направи без ограничение във времето.
Следва да бъде извършена проверка от НАП. В срок от 7 дни след приключване на проверката се издава акт, с който да извърши или да откаже дерегистрацията.

NB! След дерегистация по ЗДДС, фирмата няма право да начислява ДДС и да ползва данъчен кредит.

Дерегистрация по инициатива на НАП

При долуизброените случаи дерегистрация по ЗДДС може да бъде извършена по инициатива на НАП:

 • При смърт на физическо лице;
 • При установяне на липса заявление за дерегистрация по ЗДДС в предвидения срок;
 • При установяване на някое от следните данъчни нарушения:
  -неоткриване на посочен адрес; промяна на адрес без уведомяване на НАП;
  -системно неизпълнение на данъчни задължения (над 3 пъти);
  -наличие на задължения към държавата в размер, превишаващ активите;
  -непредоставяне на имейл за контакт в продължение на 3 месеца;
  -неосигуряване на достъп на НАП до счетоводни документи (освен ако тези счетоводни документи за унищожени или загубени и НАП е уведомена за това);
  -променя адреса си и не уведомя органите на НАП затова;
 • При ЮЛ, прекратено без ликвидация – напр. фирма, обявена в несъстоятелност;
 • При неперсонифицирано дружество, което е прекратено – напр. адвокатско дружество, регистрирано по ДДС;
 • При прекратяване на осигурителна каса.

Органът по приходите издава акт за дерегистрация по ЗДДС. Тогава, когато дерегистрацията е задължителна, актът не се връчва, а за дата на дерегистрацията се приема датата, към която е възникнало основанието за прекратяване. В останалите случаи актът бива връчен и датата на дерегистрация е датата на връчването.

Глоби

При наличие на задължения за ДДС и липса на заявление за дерегистрация по ЗДДС в определените от закона случаи, фирмата подлежи на глоба. За ФЛ, които не са търговци, е предвидена глоба или имуществена санкция. За ЮЛ или ЕТ глобата е в размер от 500 до 5 000 лв. Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от органа по приходите, а наказателните постановления – от изпълнителния директор на НАП или оправомощено от него длъжностно лице.

Ние от T&G Consulting сме на Ваше разположение при нужда от консултации и съдействие.

Вашият коментар