Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

ДДС възстановяване – всичко за възстановяването на ДДС

ДДС възстановяване; Как мога да се възползвам от ДДС възстановяване? Как да изтегля ДДС? Данъчен период и процедура | T&G Consulting; СчетоводствоВ предишна статия вече Ви разказахме подробно за ДДС с всичките му особености. Говорейки за ДДС, няма как да не споменем и ДДС възстановяване. В следващите редове ще се постараем да изясним максимално същността на процедурата и какви срокове трябва да бъдат спазени при подаването на молбата за възстановяване и в какъв срок то бива изплатено.

От ДДС възстановяване има право да се възползва всяко регистрирано лице при резултат от 3 последователни данъчни периода “ДДС за възстановяване”.

 

Механизъм за възстановяване на ДДС

ДДС възстановяване засяга всички регистрирани по ЗДДС лица, които извършват облагаеми доставки на стоки и услуги:

 • местни доставки на стоки и услуги;
 • вътреобщностни придобивания (в рамките на ЕС) на стоки и услуги с място на изпълнение България;
 • внос на стоки.

Ставката на ДДС върху тези стоки и услуги е 20% в България, като хотелиерският бизнес работи при намалена ставка от 9%.

Всички регистрирани лица са задължени да:

 • издават документация за извършваните и получени доставки;
 • отразяват тази информация в дневника за покупко-продажба;
 • отчитат доставките и да декларират и внасят дължимия ДДС в държавния бюджет всеки месец.

За стартиране на процедурата ДДС възстановяване се подава декларация по образец, единствено по електронен път, до Националната агенция за приходите (НАП).

Данъчен период и процедура

Срокът за подаване на справка-декларация за ДДС възстановяване е 14-то число на месеца, следващ отчетния период.Така се формира данъчния период за начисляване на ДДС. Той се равнява на един календарен месец. Стартира се процедура по възстановяване на данъка, като процедурите биват два вида – проверка или ревизия.

 • Проверка

Срокът в този случай е 30 дни от подаване на последната декларация за ДДС възстановяване. Органът по приходите може да изисква допълнителна информация (напр. копия от фактури, дебитни и кредитни известия и т. н.), които да докажат валидността на правото на ДДС възстановяване.

 • Ревизия

Срокът при ревизия е 3 месеца. Възможно и удължаване, в случай че НАП изисква допълнително изясняване на факти и обстоятелства. Ревизия се прави при:

 • по-големи суми;
 • възстановяване за първи път;
 • неточности или неясноти в декларирания ДДС за възстановяване.

След проверката/ ревизията се издава Акт за прихващане и възстановяване (АПВ).

Сумата на ДДС се възстановява по сметка, посочена от регистрираното лице.

Ако задълженото лице има неплатени публични задължения към момента на проверка, те ще бъдат прихванати с подлежащото на ДДС възстановяване.

Данъчен кредит

Данъкът, дължим според подадената декларация, се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП.

Законът предвижда възможност за приспадане на платения ДДС от дължимия ДДС, т. нарданъчен кредит. Може да се приспада сума на данъка за:

 • получени облагаеми стоки или услуги;
 • извършени плащания преди възникване на данъчното събитие за облагаема доставка;
 • осъществен внос;
 • изискуем данък като платец по гл. 8 от ЗДДС.

Механизмът на данъчния кредит е въведен, за да се избегне двойното облагане с данък на даден продукт по цялата верига от доставчици  до крайния потребител. Така търговецът има възможност да приспадне платения на предходния доставчик данък от данъка, който трябва да внесе.

Ускорено възстановяване на ДДС

При определени условия ДДС възстановяване може да се извърши в срок 30 дни от подаване на ежемесечната справка-декларация. Това е възможно, когато:

 • Лицето е извършило за последните 12 месеца облагаеми доставки с нулева ставка* на обща стойност 30% от всички извършени облагаеми доставки. Към облагаеми доставки с нулева ставка е приравнен и транспорт в рамките на ЕС и свързани с него услуги (например куриерски, пощенски и др.)
 • Лицето е земеделски производител, извършил за последните 12 месеца облагаеми доставки със ставка 20% с обща стойност над 50% от всички извършени облагаеми доставки.

Ние от  T&G Consulting сме на Ваше разположение при нужда от консултации и съдействие. Свържете се с нас!

Вашият коментар