Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Данъци в България

Данъци в България - Различните видове данъци - Корпоративен данък; Данък печалба; Преки и косвени данъци; ДДС | T&G ConsultingВсе повече предприемачи решават да развиват дейността си у нас именно заради едно от основните предимства на данъчната система в България – 10% данък печалба. Това далеч не е единственото преимущество, което прави страната ни привлекателна за бизнеса. В тази статия ще Ви кажем малко повече за отделните данъци в България.

Данъците могат да бъдат категоризирани на база няколко различни фактора като: според начините на издължаването им, според времето на плащането им, данъци според мястото, в което постъпват, според обекта на облагане. Две са основните категории данъци в България, върху които ще се концентрираме: преки и косвени. Това обособяване на данъците е според това кой понася тежестта на данъчното бреме и според предмета на данъчното облагане.

Преки данъци

Преките данъци в България са насочени към облагане на имуществото, богатството и дохода при неговото реализиране. Това са данъци, които се начисляват и приспадат директно от приходите на данъкоплатците. Те биват:

 • Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба;
 • Данък върху доходите на физическите лица;
 • Данъци, удържани при източника.

Корпоративен данък

Данъчната ставка при облагането с корпоративен данък е 10%.

С корпоративен данък се облагат:

 • Печалбата на местните юридически лица;
 • Печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
 • Печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България;
 • Печалбата от дейността на определени организатори на хазартни игри.

Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба. Данъчният период за определяне на корпоративния данък е календарната година. За новоучредените данъчно задължени лица данъчният период обхваща периода от датата на учредяването им до края на годината. Декларирането на корпоративни данъци в България се прави като данъчно задължените лица подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимият годишен корпоративен данък. Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

Данъчни облекчения

Законът за корпоративното подоходно облагане съдържа специални разпоредби за минималната и регионалната държавна помощ под формата на данъчни облекчения.

Данък върху доходите на физическите лица

Данъчната ставка е 10%. Местните граждани, плащащи данъци в България, подлежат на облагане с данък върху доходите им от източници в България и чужбина (включително бизнес като едноличен търговец – ЕТ), а доходите на чуждестранни физически лица, се облагат само ако те са придобити от източници в България. Облагаеми доходи са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. При определяне размера на облагаемия доход от съответния източник се приспадат предвидените в закона разходи, в случаите когато законът е предвидил приспадане на разходи. Декларирането на данъка върху доходите на физическите лица става чрез подаване на годишната данъчна декларация. Това трябва да се случи до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, в местната дирекция на НАП по постоянния адрес на физическото лице, в това число едноличния търговец – ЕТ, носител на задължението за данъка.

Данък, удържан при източника

При този вид данъци в България обект на облагане са:

 1. Дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица

Те могат да бъдат  в полза на:

 • чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
 • местни юридически лица, които не са търговци, в това число и на общини.
 1. Доходи на чуждестранни юридически лица от източник в страната, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, сред които:
 • доходи от финансови активи и от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините;
 • лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
 • доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;
 • авторски и лицензионни възнаграждения;
 • възнаграждения за технически услуги;
 • възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
 • възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице;
 • доходи от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на страната;
 • доходите от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, намиращо се в страната;
 • и други.

Данъчната ставка е в размер на 10%. Той се удържа от юридическото лице, начисляващо доходите, което след това внася удържания данък в държавния бюджет. Данъкът при източника е окончателен, т.е. доходите не се облагат и при получателя им.

Косвени данъци

Косвените данъци в България са на практика данъци върху продажбите, потреблението, консумацията. С други думи, тези данъци се дължат на държавата от трето лице, за чиято сметка в действителност е данъкът. Или – косвеният данък се внася в бюджета от продавача, но в реално се плаща от купувача (крайния потребител), тъй като е включен в цената на стоките и услугите. До голяма степен косвения данък определя и равнището на цените. Ето кои данъци в България са косвени:

 • Данък добавена стойност – ДДС
 • Акцизи
 • Мита

Данък добавена стойност – ДДС

Данъчната ставка е в размер на 20%, а за хотелиерските услуги – 9%. Има някои посочени в закона доставки, които са облагаеми с нулева ставка.

Обект на облагане са следните видове сделки:

 • възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги;
 • възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по закона лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация;
 • възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната;
 • възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки;
 • вносът на стоки.

За повече информация относно регистрацията по ДДС (ЗДДС), кликнете ТУК.

Акциз

Акцизът е сред косвените данъци в България и представлява данък, с който се облага продажбата или употребата на стоки, като например алкохол, тютюневи изделия и енергийни продукти.

Мито

Митото представлява косвен данък, такса или налог, определяни от страна на изпълнителната власт по отношение на вноса или износа на стоки от или в дадена държава.

Данъците и данъчното облагане са сред едни от най-сериозните моменти при всеки бизнес. Като за да бъде бизнесът Ви изряден, са необходими сериозни познания и областта. Ние сме тук, за да Ви помогнем –  свържете се с  T&G Consulting и получете данъчни консултации от точното място.

2 мнения за “Данъци в България”

Коментарите са изключени.