Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Годишна данъчна декларация на физическо лице

По това време на годината често постъпват запитвания от лица дали трябва да подадат годишна данъчна декларация за предходната година. Тук чл. 50 от ЗДДФЛ дава нормативна обосновка на изискването за подаване.В тази статия ще разгледаме няколко случая, при които физическо лице трябва да се подаде  годишна данъчна декларация.

Облагаеми доходи въз основа на общата годишна данъчна основа:

 • Доход от наем;
 • Доход от извънтрудови правоотношения (граждански договор);
 • Доход от права и прехвърляне на собственост;
 • Парични и награди в натура;
 • Доходи от лихви;
 • Други доходи
 • Приходи от дивиденти и ликвидационни дялове, както и замяна на акции и дялове, получени от източник в чужбина;
 • Доходи от земеделски производители, еднолични търговци и лица на свободна практика;
 • Приходи от дивиденти и ликвидационни дялове, както и замяна на акции и дялове, получени от източник в чужбина;
 • Връщане на застраховка живот и лихва по банкови сметки, получени от чужд източник и подробно описани в чл.38, ал.8 и ал.13 от закона;
 • Непогасената част от отпуснатите и/или получени парични заеми през данъчната година, ако общият им размер надвишава 10 000 лв., с изключение на получените заеми от кредитни институции;
 • Непогасената част от отпуснатите и/или получени парични заеми през същата или предходни пет данъчни години, ако общият им размер надвишава 10 000 лв., с изключение на получените заеми от кредитни институции;
 • Лицата, придобили доходи от положен личен труд в дружествата, в които са собственици, съдружници, акционери, както и член-кооператори.

Процедура за подаване на годишна данъчна декларация

Крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация (както и за деклариране на осигурителни вноски) често се определя между 10 януари и 30 април на годината, следваща годината, през която е получен доходът.

Декларация може да се получи във всеки офис на НАП или на сайта на агенцията.

Годишна данъчна декларация може да се подаде по различни начини, включително:

 • Онлайн чрез персонален идентификационен код (ПИК) (който може да се получи безплатно от офиса на НАП) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Освен ПИК или КЕП, трябва да подадете заявление до НАП с искане за достъп до компютъризираните услуги на администрацията. Самоосигуряващите се по смисъла на КСО лица подават годишната си данъчна декларация единствено по електронен път.

 • в офиса на НАП по постоянния ви адрес;
 • по пощата с обратна разписка;
 • в пощенска станция;
 • на място в определени пощенски станции срещу входящ номер.

Моля, имайте предвид, че можете да приложите 5% намаление на данъка за допълване на годишна данъчна декларация при подаването й онлайн, но само до 500 лв.

За да направите това, трябва да отговаряте на всички следните изисквания едновременно:

 • До 31 март сте подали декларацията по електронен път.
 • Към момента на подаването й нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
 • Данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 март на следващата година.

В зависимост от начина на подаване на годишна данъчна декларация, ще получите разписка с входящия номер:

 • чрез Портала за електронни услуги на НАП, който е достъпен с ПИК и електронен подпис
 • по електронна поща за прехвърляне на електронен подпис;
 • в деловодството на НАП, при подаване на място;
 • по пощата, когато се изпращат по пощата;
 • в пощенските станции.

Ако все още имате въпроси и се двуумите дали трябва да подадете годишна данъчна декларация, ние от T&G Consulting сме тук, за да ти помогнем.

Вашият коментар